Programma : concreet

WAT IS ER NODIG?

Om in Herentals duurzame samenwerking en succesvolle participatie waar te maken, is het absoluut noodzakelijk dat alle betrokkenen – àlle burgers, bedrijven, verenigingen, ondernemers, … – een verbinding vinden tussen hun EIGEN belangen dat van het GEHEEL, van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven dus. De eenheid is bindende factor: elk moet de win-win willen zien en dat kan alleen als er wordt samengewerkt op grond van gelijkwaardigheid. Het vraagt een inspanning en durf van iedereen om oog te hebben voor wat belangrijk is voor elkaar, voor andere achtergronden en omgevingen van mensen, voor eigenheid van culturen en specifieke problematieken.

Door samen gezamenlijke doelen te stellen, die ook op te volgen en de evoluties te evalueren, en door kansen te zien waar dat niet vanzelfsprekend lijkt, creëren we een leefbare, aantrekkelijke, zorgzame en verbonden inclusieve samenleving in een gemeenschap waar het goed en gezellig toeven is.

Elke concrete behoefte en wens bekijk je samen met alle belanghebbenden. Daarbij sta je open open voor alle, ook de gekste ideeën. Een bestuur moet beleid voeren vanuit de behoefte en ideeën aan de basis, bij de burgers die met elke beslissing en project moeten leven.Tegelijk moet de basis ook open staan voor aspecten als toekomstig nut, zingeving, maximale benutting van het gevraagde, opties voor gebruik, variabelen in aanwending en diversiteit in de doelstellingen, zodat de gemeenschap optimaal baat heeft bij wat er ook wordt opgezet.

Concrete programmapunten van effectief te realiseren dingen brengen dus niet wij, maar JULLIE aan, en dat niet uit één mond, maar vanuit elke hoek en elke betrokken groep van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Soms gaat het om heel lokale zaken, soms om verbinding maken tussen dingen die in de drie delen van het geheel leven. Herentals-Anders biedt jullie ideeën en keuzes een potentiële deur naar beleid. We openen die deur naargelang het proces van samen-beslissen vordert en de belangen elkaar vinden….

Of kort: burgers staan voortdurend in contact met de stad, mogen over alles hun zeg doen in en op verscheidene forums of platformen, in debatten en besprekingen. Uit de inbreng worden werkbare en haalbare opties gelicht die uiteindelijk in een maximaal bevredigende oplossing resulteren. Het draagvlak is groot, want elk ziet zijn inbreng naar waarde geschat en overwogen….
De weg naar een gedragen gemeenschap is VERBINDING… van mensen, van sectoren, van deelgemeenten en stad, van structuren en organisaties, van bevoegdheidsdomeinen…. Oplossingen zitten vaak dichterbij dan je denkt.

Herentals-Anders brengt dan ook GEEN keurig rijtje concreet te realiseren programmapunten. GEEN loze beloftes over dingen die WIJ absoluut zullen doen. GEEN voorspellingen over wat jullie nodig hebben … Herentals-Anders neemt die vraag met JULLIE op, zorgt voor een PLATFORM en de nodige debatruimte in verschillende vormen, om te weten hoe JULLIE onze gemeenschap vorm zien krijgen. Herentals-Anders koppelt dat dan aan de beleidsmatige criteria en volgt die trajecten op om zeker te zijn dat burgers krijgen WAT ZIJ NODIG HEBBEN… Herentals-Anders wil mensen en hun leefomgeving samenbrengen… burgerzin, door te weten wat jij en de anderen in je gemeenschap nodig hebben en willen, burgerverantwoordelijkheid, door mee in te staan voor de vorm- en zingeving van je gemeenschap… Herentals, Noorderwijk en Morkhoven… het is er goed, als we allemaal samen die inspanning leveren en niet aan de zijlijn blijven staan.

Herentals-Anders wil dat voor u inbrengen in het beleid….
Wij organiseren het brede stadsdebat, JULLIE leveren de INHOUD….

Zelf zijn alle leden van Herentals-Anders natuurlijk ook burgers. En ja, wij hebben ideeën, maar die zijn geen beloftes of vooropstellingen….het zijn mogelijkheden die de verbinding biedt. Opties die meegenomen kunnen worden… samen met JULLIE IDEEËN, die het debat zullen verrijken en verdiepen…

HERENTALS-ANDERS gaat uitdrukkelijk NIET uit van een uitgewerkt concreet programma met eindeloze beloftes, maar ORGANISEERT het stadsdebat, vormt de onderlaag van het bestuurskader om zo ervoor te zorgen dat DE STEM VAN ELKE BURGER gehoord wordt en echt IMPACT heeft op het beleid, dat binnen het kader van de geldende wetten en regels.

DENK MEE over JOUW stad van morgen…. Hoe kan het anders?

ZORG en WONEN

Wonen kan anders. Zorg kan anders. Niet langer denken aan verkavelingen met deels sociale en deels privé-bewoning, maar verder gaan. Door jongere gezinnen te koppelen aan ouderenwoningen of woonst voor begeleid zelfstandig wonen, breng je een deel van de zorg terug naar de maatschappij. Koppel het huren aan het installeren van een noodknop en een communicatielijn tussen jong gezin/starters en de zorgwoonst en geef de jonge gezinnen die zich ertoe verbinden om mee in te staan voor opvolging van betrokkenen een korting via verlaging van de gemeentelijke opcentiemen.

Kwaliteit van wonen staat voorop, samen met betaalbaarheid, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, zorg-geïntegreerd wonen en dat met respect voor de ruimte en oog voor groen… Een creatieve zingeving aan openbare ruimte en gebouwen, toegespitst op maatschappelijke behoefte is aangewezen. Wat doen we bijvoorbeeld met oude fabrieksgebouwen of kerken? Misschien is een gemeenschappelijk buurtvervoersplan wel zinvol? Of gemeenschappelijke garages of kinderopvang voor een straat…?

Waarom niet? Of zie JIJ nog andere mogelijkheden?

CULTUUR

Cultuur is een motor in de samenleving, iets dat mensen samenbrengt rond de kleur en fleur, de schoonheid en zingeving en soms ook de moeilijke en lelijke kant van het leven, de omgeving, … het is een poort naar zelfexpressie, zich uitdrukken zoals dat goed voelt, met verschillende materialen en op verschillende manieren …. Maar als sommigen niet naar de cultuur kunnen, waarom zorgen we er dan niet voor dat we een rijdend podium en mobiele cultuurvoorstellingen kunnen leveren? Zouden we niet meer “cultuur” kunnen “maken” met mensen die botsen op drempels en beperkingen? En dat breed brengen? En die andere culturen in onze gemeenschap? Kunnen we hen niet breder en meer in beeld brengen? Kunst in de openbare ruimte brengen … het moet! En dicht bij de mensen … niet iedereen is immers even mobiel…

Allicht zijn er nog veel andere wegen die JIJ ziet?

Cultuur is per definitie een sociaal gegeven dat sociale interactie vergt. De multiculturaliteit van de stad biedt een ongelooflijk cultureel kapitaal, dat kansen biedt en deuren opent naar samen-leven, positief omgaan met de “ander” en leren loskomen van het “wij” en “zij”-gevoel. Herentals-Anders wil de voedingsbodem zijn om niet langer van bovenaf vooral een “identiteit voor de stad en de inwoners” te creëren, maar wel van onderuit, van bij de burgers al doende te leren omgaan met de diversiteit van de bewoners. Cultuur versterkt de gemeenschap. De stad heeft tot taak om de lokale culturele dynamiek en de creativiteit op te pikken en te stimuleren.

GROEN – MILIEU in Herentals

Herentals kan pronken met een groen hart. Maar dat wordt veel te weinig opengesteld, of verbonden … laten we een groene “veeg” maken … een pad dat stad en deelgemeenten als een lange groene sliert verbindt over wandel- en fietspaden, langs bijvoorbeeld de Acacialaan, over het kasteel van De Ghellinck en via Witbos, met heerlijke stopplekken waar picknickfaciliteiten zijn… en vooral duidelijke aanwijzingen voor wie onze gemeente bezoekt. Laten we een inventaris houden van ons groen en ons ertoe verbinden ook bijvriendelijk aan te planten … recreatiemogelijkheden inplanten en ontmoetingsplekken in het groen. Het Begijnhofpark kan zoveel meer zijn dan die lege groene zone …

En JIJ? Wat heb JIJ nog meer nodig?

Groen in de stad bevordert het mentaal welzijn, zorgt voor recreatiemogelijkheden en ontmoetingsplaatsen, verfraait de stad en brengt leven en schoonheid. Het maakt de stad en deelgemeenten tot een aantrekkingspool. Groenbeleid is dus intrinsiek deel van het beleid. Zit erin verweven, omdat elke burger, elke groep andere groenbehoeften heeft. Groen houdt mensen ook in de stad en verdrijft ze niet naar de rand. Groen verdient ook respect en dat vergt toezicht. Onderhoud is een opdracht voor iedereen …

WERKEN in Herentals

Er is een nieuwe reflex nodig die lokaal werkzoekenden een instapmogelijkheid biedt in reguliere arbeidscircuits. Die reflex van lokale ondernemers en stad, mede als werkgever moet gericht zijn op samenwerking, het algemeen belang en solidariteit. Burgers die zich sociaal zinvol kunnen inzetten, raken maatschappelijk beter geïntegreerd. Op termijn leidt dat tot een gezonde economische realiteit. Waarom zouden we niet onze lokale kleine ondernemers warm kunnen maken voor het opzetten van heel korte en tijdelijke werktrajectjes, op momenten dat zij het druk hebben en er simpele taken blijven liggen (denk aan het tellen van de voorraad, verpakken en uitpakken, …) om zo mensen met moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt en vaak ook tot de gemeenschap, weer een stapje dichterbij te brengen? Om vertrouwen in elkaar te scheppen ….

Herentals-Anders denkt mee, organiseert de onontbeerlijke communicatie en brengt de dragers van de lokale economie samen met de burger.

Of heb jij een ander idee over werken in Herentals?

De RUIMTE van Herentals INDELEN, BEWONEN, GEBRUIKEN

De openbare ruimte is de zone waar mensen samen komen, waar ontmoeting plaatsvindt in een informele sfeer. Het is een verlengstuk van je thuis, van je “living”, maar het is ook een ruimte die we delen, waar we rekening moeten houden met de ander. In eigen huis doen we wat we zelf willen, maar in de openbare ruimte is er nood aan samenspel met respect voor elkaar. Daar moeten voetganger, fietser, autobestuurders, bussen naast elkaar kunnen bestaan. Moeten inwoner en bezoeker van onze stad en deelgemeenten weten waar zich aan te houden en moet er vooral heel veel plaats voor een gezellige praat- en debatcultuur zijn: bankjes, perkjes, pleintjes en “warme” zones, waar burgers uit alle lagen en delen van de bevolking elkaar wijzer kunnen maken. Herentals-Anders wakkert de zin voor burgerinbreng in het bestuur graag aan …
Langs nieuwe fietspaden of groene recreatiemogelijkheden ontstaat nieuw leven, kan zich winkelgelegenheid ontwikkelen, of zijn er fijne bezigheden voor het hele gezin … biedt, komt een zone tot leven. Winkels zien er mogelijkheden om zich te vestigen, mensen ontmoeten elkaar op bankjes … Wat doen we ermee? Het is aan JULLIE om dat te bepalen ….

Hoe ervaar JIJ de openbare ruimte?

Het beheer van de openbare ruimte is niet alleen een verantwoordelijkheid van de stad, maar evenzeer van bewoners, gebruikers en middenveld. Gebouwen en ook stedelijke ruimtes kunnen meer dan één doel hebben – denk aan vergaderingen in een openbaar gebouw na sluitingstijd – en het moet een standaard zijn om win-win te zoeken bij het toekennen van projecten aan private ontwikkelaars. Duurzaamheid en veiligheid zijn essentiële onderdelen om de toekomstwaarde van de publieke ruimte te verzekeren. De stad is daarbij regisseur van de invulling die burgers voor die ruimte zien… Herentals-Anders zoekt met JULLIE naar de optimale invulling en brengt die in het beleid in.

INBURGERING en INTEGRATIE in Herentals

Mensen leren het snelst als ze gewoon dagdagelijks met gewoonten en taal in aanraking komen, via culturele insteken, informele banden en ontmoetingen. Dat is directe inburgering en vraagt een doorgedreven solidariteit en inleving. Maar integratie gaat evengoed over senioren, mensen met beperkingen, jongeren…. Het gaat over dat bankje in het park, leuke pleintjes voor jong en oud van welke groep ook, initiatieven waarmee we elkaar leren kennen, stoeltjes om ouderen even rust te gunnen, midden in de stad. Spontane solidariteit en verbondenheid is een noodzaak. De solidariteit tussen burgers is voorlopig nog een veeleer informeel en “los” gegeven. De stad moet die spontane netwerken en initiatieven in kaart brengen en toelaten te groeien. Herentals-Anders wil daartoe de juiste insteek geven.

VUL MEE HET VERHAAL VAN HERENTALS, NOORDERWIJK EN MORKHOVEN IN…

Digitalisering, voortdurende interactie, communicatie, openheid en transparantie, gemeenschapsvormende initiatieven, beleving,….trots en fierheid over de eigen samenleving kunnen alleen geënt zijn op een intensieve inbreng van de burgers die de samen-leving ook echt BELEVEN… door JULLIE. Herentals-Anders brengt de burgers samen in een voortdurend intensief debat over hun eigen leefomgeving. Reikt het platform aan waar alles vorm krijgt, en laat de stad evolueren naar een actief bewogen en door burgers gedreven entiteit die niet louter aan uitvoering gewijd is maar vooral dynamisch in de samenleving staat. Kwaliteit staat voorop, en dat ten dienste van het openbaar nut en het algemeen belang, JOUW belang. Het stadsdebat vraagt JOUW inbreng…

Om die evolutie mogelijk te maken, wil Herentals-Anders mee in de beleidsstructuren staan, als onderlaag en waakhond die mee dat debat op gang brengt, mogelijk maakt en evalueert. Een schepenbevoegdheid die zich daarop toespitst, is dan ook een transparant gegeven. MORGEN IS VAN JULLIE, Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn van JULLIE. Wees er intensief deel van en bouw mee aan JULLIE samenleving. HET KAN!

ULTIEM: Herentals in een Vlaamse context

Vlaanderen kan pas werkelijk optimaal een eigenheid ontwikkelen als de steden en gemeenten waaruit het bestaat, ook echt goed functioneren. Als zijn burgers overal zelf mee vorm geven aan de eigen leefomgeving.

De decentralisatie is deels ingezet en er stromen bevoegdheden van Vlaanderen naar de steden en gemeenten. Toch is er nood aan meer doorgedreven decentralisatie met focus op het lokale speelveld. Zo zouden welzijnsinstellingen, gezondheidsdiensten, huisvestingsmaatschappijen veel meer lokaal gebonden en geresponsabiliseerd kunnen zijn. Steden en gemeenten moeten meer een regierol toebedeeld krijgen en er zijn fiscale hervormingen nodig om de solidariteit in de regio te bevorderen. Vlaanderen kan zelf de rol opnemen van stimulator van lokaal geïnspireerde initiatieven maar de teugels in handen leggen van de burger via het burger-gedreven beleid, zoals ook Herentals-Anders voorstaat. Een Vlaanderen dat gedragen is door zijn burgers en daardoor sterk en legitiem een plaats inneemt binnen Europa en internationaal is geen utopie, maar vergt wel een kentering. Ook die kentering begint bij JULLIE …